505 - Åsedalen Boligpark. Temarapport naturmiljø

2016
Sandnes / Rogaland

Sammendrag

Det planlegges omregulering av industri- og parkareal ved Åsedalen i Sandnes. Området vil bygges om til boligpark, med opp mot 630 boliger og tilhørende infrastruktur. Sandnes kommune har ved 1.gangsbehandling stilt krav om konsekvensvurdering av tiltaket, vurdert opp mot plan/influensområdets naturmiljø. Denne rapporten belyser status for naturmangfoldet i og ved plan/influensområdet og forhold til naturmangfoldloven Naturtypene viktig bekkedrag (B-viktig), parklandskap (B-viktig) og store, gamle trær (Asvært viktig) er registrert innen influensområdet. De terrestriske naturverdiene knytter seg utelukkende til rødlistede arter og parkområdet som en erstatningsbiotop i et bynært miljø, hvor eldre trær fremgår som hovedgrunnlaget for verdisetting som naturtype. Registrert forskriftseik fremgår av størst enkeltverdi tilknyttet parken. Resterende kunstmarksareal, med fokus på industriområde har liten eller ingen naturverdi. Storåna som et helhetlig akvatisk miljø innehar stor verdi for biologisk mangfold. Åna er gyte- og oppvekstområde for de anadrome artene laks og sjøørret, samt leveområde for rødlistearten ål (VU). Partiet av Storåna som ligger innen planområdet har stedvis gode parti for registrerte fiskearter, med fine gyte- og oppvekstforhold. Vurdert samlet utgjør Storåna og Sandvedparken et viktig grøntareal og vandringskorridor for lokalt dyre- og fugleliv. Ut ifra de registrerte naturverdiene vurderes plan- og influensområdet til å ha stor verdi for biologisk mangfold.

AutorKnut Børge Strøm
Ansvarlig i EcofactKnut Børge Strøm
RefereanseStrøm, K.B. 2016. Åsedalen Boligpark. Temarapport naturmiljø. Ecofact rapport 505.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-503-6
biologisk mangfoldrødlistede arter naturtypekartlegginganadrom fisk
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø