480 - Ballesvika – naturtyper og sårbarhet Basiskartlegging i Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune i Troms

2015
Torsken / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Troms utført basiskartlegging etter NiN 2.0 med sårbarhetsvurdering for naturtypene i Ballesvika, Teistevika landskapsvernområde. Oppdraget er gitt på bakgrunn av at det er startet et prosjekt med tilrettelegging for bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Turistvei, Torsken kommune, Ballesvik grunneierlag, Troms fylkeskommune (kulturminner og friluftsliv) og Fylkesmannen i Troms. Formålet med det planlagte prosjektet er å legge til rette for besøk, uten at det reduserer naturverdier og kulturverdier. Området har flere automatisk freda kulturminner i et kulturminnefelt, og grenser til en kirkegård. Kirkegården har behov for ny parkeringsplass og utvidelsesmuligheter, og det er også andre som ønsker å bruke området. Blant annet har det vært snakk om et kunstprosjekt som trolig vil kunne trekke en del publikum til området. I forbindelse med ovenstående er Fylkesmannen i gang med å utarbeide forvaltningsplan for Ballesvika, og ønsker derfor mer kunnskap om området. Vi befarte området 27. juli 2015. NiN-kart og vurderinger er utarbeidet med basis i denne befaringen, samt flyfoto og andre kartdata om området.

AutorChristina Wegener
RefereanseWegener C 2015 Ballesvika – naturtyper og sårbarhet. Basiskartlegging i Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune i Troms. Ecofact rapport 480, 10 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-478-7
naturtypenatur i Norge (NiN)naturvernforvaltning
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø