592 - Kartlegging av gamle slåttemarker i Tanafjorden – inkludert forslag til skjøtselsplaner

2018
Tana / Finnmark

Sammendrag

Det skulle utføres kartlegging av bestemte avgrensede arealer som var antatt å ha potensial for å inneholde slåttemarker drevet på tradisjonelt vis, uten gjødsling. Totalt var det åtte lokaliteter og kyststrekninger som skulle kartlegges fordelt på Leirpollen, Smalfjord, Vestertana og spredte lokaliteter utover på begge sider av Tanafjorden. Det skulle også utarbeides skjøtselplaner for påviste slåttemarkslokaliteter. Kartleggingen skulle utføres etter NiN-metodikk og vurderinger av lokalitetskvalitet ble utført i henhold til Miljødiretoratets kartleggingsinstruks. Seminaturlige naturtyper med slåttemarkspreg skal kartlegges i skala 1:5 000 (5k-enheter). Befaring foretatt i perioden 18-23 august av Geir Arnesen og Silja Sletten.I henhold til NiN-systemet ble det avgrenset 87 kartleggingsenheter (5k) av gammel slåttemark. Av disse ble 40 vurdert å ha høy lokalitetskvalitet og 4 vurdert å ha svært høy lokalitetskvalitet.

AutorGeir ArnesenSilja Sletten
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G og Sletten, S. 2018: Kartlegging av gamle slåttemarker i Tanafjorden – inkludert forslag til skjøtselsplaner. Ecofact rapport 592. 49 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-590-6
Semi-naturligstrandterrasseØst-Finnmarkkulturmark
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø