549 - Kartlegging av kraftlinjetrasé i Drevjedalen

2018
Vefsn, Leirfjord / Nordland

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet for å imøtekomme krav stilt i konsesjonen fra NVE i forbindelse med bygging og riving av 132 kV kraftlinje mellom Drevvatn i Vefsn kommune og over fjellet til Leirosen i Leirfjord kommune. Den planlagte kraftlinja skal erstatte et eksisterende anlegg, og følger den samme traseen. Sørvest av Drevvatnet og på fjellet rundt Brattlivatnet er det i følge geologisk kart betydelig forekomst av karbonatbergarter. I slike områder blir det potensielt baserike vekstsubstrater, og større sannsynlighet for forekomster av basekrevende karplanter, moser og lav. Blant disse er det mange rødlistede arter, og det er også flere rødlistede naturtyper knyttet til baserike miljø. Et krav i NVE ́s konsesjon var at linjeoppgraderingen skal utføres på en skånsom måte for å redusere negativ effekt på naturmangfoldet. For å imøtekomme dette kravet er det gjennomført en enkel kartlegging av vegetasjonen i områdene der linja krysser karbonatberggrunn. Videre har vi foreslått spesielle hensyn som bør tas i disse områdene basert på observasjonene som er gjort i felt. Den delen av linja som går over antatt harde bergarter med surt substrat er ikke undersøkt.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen G. og Sommersel, G.-A. 2018. Kartlegging av kraftlinjetrasé i Drevjedalen. Ecofact rapport 549. 12 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-547-0
Kraftlinjenaturmangfoldkalkrikfjellflorabarmarkskjøring
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø