349 - Kartlegging av naturtyper, Harstad kommune, Troms fylke

2014
Harstad / Troms

Sammendrag

Det har blitt gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i Harstad kommune. Metodikken har fulgt DN håndbok nr. 13. Områdene som har blitt kartlagt har vært fordelt på rikmyr (A05), kystmyr (...), sørvendt berg og rasmark (B01), slåttemark (D01), naturbeitemark (D04), beiteskog (D06), parklandskap (D13), annen kulturmarkseng (D21), boreal hei (D22), bjørkeskog med høgstauder (F04), gråor- heggeskog (F05), gammel lauvskog (F07), gammel furuskog (F19), strandeng og strandsump (G05), driftvoll (G06), rike strandberg (G09), fuglefjell og fuglefjelleng (G10). Kartleggingen har ført til at det har blitt avgrenset og eller beskrevet 47 naturtyper i kommunen. En av disse har A verdi, 22 har B-verdi og 24 har C-verdi. Dette er andre gangs kartlegging av naturtyper i Harstad kommune ved hjelp av moderne metodikk for naturtypekartlegging. Det er åpenbart muligheter for flere verdifulle lokaliteter som enda ikke er avgrenset.

AutorGunn-Anne SommerselBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel. G.-A. og Skottvoll, B.S. 2014. Kartlegging av naturtyper i Harstad kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 349, 199 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-347-6
biologisk mangfoldrødlistede arterfremmede arter
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø