403 - Kommunedelplan Tromsø: Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya - Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

2014
Tromsø / Troms

Sammendrag

Statens vegvesen er i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune i gang med å utarbeide kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Det er utarbeidet et planprogram for kommunedelplanen som var på høring fram til 2. juni 2014. I tråd med nasjonale føringer skal konsekvenser for naturmangfold for ulike traséalternativer utredes. I den forbindelse har Ecofact fått i oppdrag å utrede konsekvenser for naturmangfold, inkludert naturtyper, vilt og marint mangfold. Denne rapporten inneholder beskrivelser av naturmangfoldet som skal danne grunnlaget for senere konsekvensvurderinger for tiltaket når definerte alternativer foreligger.

AutorChristina WegenerBjarne OddaneOle Kristian Larsen
RefereanseWegener C, Oddane B og Larsen OK. 2014. Kommunedelplan Tromsø: Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Kartlegging og verdisetting av naturmangfold. Ecofact rapport 403, 52 s (inkludert nye faktaark til Naturbase)
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-401-5
vegetasjonsanalyserviltinfrastrukturmarint
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø