433 - Kommunedelplan Tromsø: Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Konsekvensutredning naturmangfold

2015
Tromsø / Troms

Sammendrag

Statens vegvesen har gitt Ecofact i oppdrag å utrede konsekvenser for naturmangfold av alternative plasseringer av ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Konsekvensutredningen skal være med å gi grunnlag for å • fatte beslutning om utbygging/ikke utbygging • planlegge best mulig plassering av utbyggingstiltakene • beskrive eventuelle avbøtende tiltak mot uønskede konsekvenser Både direkte og indirekte virkninger av tiltaket skal vurderes, inkludert følgevirkninger av betydning for naturmangfoldet. Virkningene skal vurderes opp mot nasjonale mål, og tiltakene skal rangeres ut fra hvilket alternativ som vil være best for naturmangfoldet.

AutorChristina Wegener
MedarbeiderBjarne Oddane, Ole Kristian Larsen
RefereanseWegener C 2015 Kommunedelplan Tromsø: Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Konsekvensutredning naturmangfold. Ecofact rapport 433, 38 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-431-2
infrastrukturviltrødlistede arterbiologisk mangfold
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø