373 - Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune. Tilleggsundersøkelse fisk

2014
Sørreisa / Troms

Sammendrag

Middagselva ligger i Skardalen, en sidedal til den noe større Skøelvdalen i Sørreisa kommune, og renner ut i Skøelva. Langs veien er området ca 7 km sørvest for tettstedet Sørreisa. I 2012 søkte Blåfall AS om konsesjon for bygging av kraftverk i elva. I den forbindelse ble planområdet undersøkt med hensyn på virkning for miljø, naturressurser og samfunn. I mai 2014 kom NVE med krav om tilleggsundersøkelser for fisk med begrunnelse i at det er gjort for dårlig rede for Middagselvas betydning for anadrom fisk. Tillegget skal bestå i elektrofiske iht. Norsk Standard (NS-EN 14011) på utvalgte stasjoner på anadrom strekning. Det skal dokumenteres om elven benyttes årlig eller sporadisk til reproduksjon, og vandringshinder skal dokumenteres. Det er også påkrevd å fastslå lengden på anadrom strekning samt å identifisere hvilke strekninger som er viktige gyte og oppvekstområder for fisk. Konsekvenser en eventuell utbygging vil ha for fisk skal vurderes, og forslag til avbøtende tiltak skal legges fram. Ecofact har på oppdrag fra Blåfall gjennomført elfiske etter laks og ørret på to stasjoner i den nedre delen av Middagselva og to stasjoner mellom foss og vandringshinder lenger opp i elva. Feltarbeidet ble utført den 9. august 2014 av konsulent Ulla Ledje (limnolog) og prosjektleder Gunn-Anne Sommersel.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel. G.-A., 2014. Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune. Tilleggsundersøkelse fisk. Ecofact rapport 373, 9 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-371-1
småkraftverkanadrom fisk
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø