173 - Naturtypekartlegging i Vesterålen: Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy

Naturtypekartlegging i Vesterålen: Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy

2012
Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy / Nordland

Sammendrag

Kommunene Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy ligger alle i Vesterålen, Nordland fylke. Vegetasjonsseksjonen er i klart oseanisk vegetasjonsseksjon og i mellomboreal vegetasjonssone. Berggrunnen medvirker til at den kartlagte delen generelt har sure substrater, noe som klart svekker potensialet for basekrevende arter. I noen områder, særlig på yttersida av Andøya er det imidlertid skjellsand fra sjøen i substratet, noe som øker mulighetene for å finne de mer basekrevende plantene. Det har vært gjennomført naturtypekartlegginger i disse kommunene tidligere, og det er varierende antall lokaliteter fra hver kommune i naturbase. Noen av de tidligere registreringene er gjort så langt tilbake i tid at dagens tilstand bør kartlegges. I tillegg er det enkelte områder og enkelte naturtyper som er dårlig dekt. Fylkesmannen i Nordland ga Ecofact oppdraget med annen gangs naturtypekartlegging. Kartleggingen har vært i henhold til DN håndbok 13 (2007). Kartleggingen resulterte i at det ble avgrenset 24 nye naturtypelokaliteter, mens 5 av de allerede avgrensede lokalitetene fikk enten ny beskrivelse og/eller ny avgrensning. 18 av disse var knyttet til kulturlandskapet. De fleste av de gamle slåttemarkene hadde lav verdi på grunn av gjengroing. Et unntak her var slåttemarka på Stave som fikk A- verdi. Naturbeitemarkene var generelt i bedre hevd, selv om det her var en del variasjon. Det ble også funnet en kystlynghei i god hevd. Av andre verdifulle naturtyper var det gråor-heggeskog, gammel lauvskog, strandeng og strandsump, rik kulturlandskapssjø, kystmyr og beiteskog.

AutorGunn-Anne SommerselGunnar Kristiansen
Ansvarlig i Ecofact Gunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A. og Kristiansen, G. 2012. Naturtypekartlegging i Vesterålen. Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy. Ecofact rapport 173. 105 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-171-7
biologisk mangfoldslåttemarknaturbeitemarkgammel lauvskogstrandengkystklyngheinaturtypekartleggingdn håndbok 13
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
Ecofact_logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø