528 - Ny E8 mellom Laukslett og Sørbotn i Ramfjord, Tromsø kommune

2016
Tromsø / Troms

Sammendrag

Utarbeide KU for naturmangfold i forbindelse med ny E8 mellom Laukslett og Sørbotn i Ramfjord. Det utredes kun ett alternativ. Traseen går nord for Minken og østover mot Ramfjordmoen som krysses innerst i Nordbotndalen i en lang sving. Videre krysses Rv 91 og veien stiger opp til ca 90 moh. og går sørover ovenfor Fagernes. Ved Fagerelv går den inn i tunnel (3,2 km) nesten til Saltdalselva og går sammen med dagens trasé der denne elva krysses. Befaringer utført den 15-18 august 2016 for vegetasjon, naturtyper og flora. Befaringer for vannforekomster ble utført den 22. august. For vilt og fugl er denne rapporten i stor grad basert på NINA-rapport 2006. Også tidligere utredninger av vegetasjon og flora for andre alternativer har vært brukt som datagrunnlag. De største biologiske verdiene i området er knyttet til et kildemyrsområde i Nordbotn. Dette blir imidlertid lite berørt av alternativet som utredes nå. Videre er det mye elg i området, og det går elgtrekk parallelt med store deler av traseen, og to steder er det også trekk som krysser den nye veien. Det er en klar konflikt med denne arten og det nye tiltaket. Det er også en viktig lokalitet for fugl langs østsiden av Ramfjord som blir berørt. Det er ingen vannforekomster i planområdet som har nevneverdig verdi for naturmangfold. Det er derfor heller ingen konflikter med dette temaet. Samlet konsekvens for naturmangfold vurderes som middels negativ.

AutorGeir ArnesenKristin Sommerseth JohansenØyvind Haugland
MedarbeiderGeir Arnesen, Kristin Sommerseth Johansen, Øyvind Haugland
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G., Johansen, K.S. og Haugland, Ø. 2016: Ny E8 mellom Laukslett og Sørbotn i Ramfjord, Tromsø kommune – KU for naturmangfold (2016). Ecofact rapport 528. 28 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-526-5
konsekvensutredningkulturlandskapinfrastruktur
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø