343 - Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Láhko nasjonalpark

2014
Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland utført en supplerende naturtypekartlegging og sårbarhetsanalyse for Láhko nasjonalpark. Feltregistreringer ble utført i august 2013. Arbeidet ble utført med tanke på fremtidig forvaltning av nasjonalparken. Det var fokus på å avgrense spesielt verdifulle eller sårbare områder, som potensielt kan komme i konflikt med nødvendig barmarkskjøring eller aktivitet forbundet med fotturisme. Etter befaringer i Láhko nasjonalpark vurderte vi at sårbare overflater stort sett var knyttet til 1) fragmentarisk vegeterte områder på finkornede løsmasser, 2) våtmarker og 3) bratt terreng. Søk etter sårbare overflater i hele parken ble gjort ved automatisk klassifikasjon av satellittbilde (WorldView 2) på grunnlag av såkalte bakkesannheter samlet under feltarbeid. Sårbarhet knyttet til bratt terreng ble visualisert ved hjelp av en høydemodell med 10 meters oppløsning. Ut fra klassifiseringen av satellittbilde har vi subjektivt avgrenset hensynssoner til bruk i praktisk forvaltning. I tillegg til sårbarhetsanalysen har vi utført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 inkludert revisjon av tidligere naturtypekartlegging i Láhko. I forbindelse med befaringene ble det påvist flere nye forekomster av rødlistede karplanter som allerede er påvist andre steder i parken. Til slutt har vi foreslått noen områder som har eller er i ferd med å få ferdselsskader og som kan være aktuelle å følge opp med overvåkning og tiltak for å redusere skader.

AutorGeir ArnesenMarcela Velasco Gómez
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. og Gómez, M. V. 2014. Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Láhko nasjonalpark. Ecofact rapport 343. 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-341-4
sårbarhetsanalysenaturtypekartlegging
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø