452 - Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Rago nasjonalpark

Sårbarhetsanalyse Rago

2015
Nordland

Sammendrag

Etter befaringer i Rago nasjonalpark vurderte vi at sårbare overflater i hovedsak var knyttet til ulike fragmentarisk vegeterte områder på både finkornede og grovkornede løsmasser. Søk etter sårbare overflater i hele parken ble gjort ved automatisk klassifikasjon av satellittbilde (WorldView 2) på grunnlag av såkalte bakkesannheter samlet under feltarbeid. Det er store forekomster av sårbare overflater i denne delen av Rago. Ut fra klassifiseringen av satellittbilde har vi subjektivt avgrenset områder der det synes å være mindre sårbare overflater og derfor kan være forsvarlig med noe kjøring. I tillegg til sårbarhetsanalysen har vi utført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Denne kartleggingen foregikk i samme område som sårbarhetsanalyse, samt i furuskogsområdet langs Nordfjordelvas dalføre. En forekomst av baserik fjellvegetasjon ble avgrenset og vurdert til verdi A. Den har 21 rødlistede arter av karplanter, blant annet dvergrublom (EN). Det ble ellers avgrenset 4 lokaliteter med gammel furuskog. Alle ble verdisatt til verdi A på grunn av skogstilstand (T5-T6) og svært interessante forekomster av dels kystbundne og globalt sjeldne gammelskogsarter av vedboende sopp. Mange potensielt verdifulle områder ble ikke kartlagt, og det er et stort behov for å få dokumentert furuskogsområdene bedre.

AutorGeir ArnesenMarcela Velasco Gómez
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. og Gómez, M. V. 2015. Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Rago nasjonalpark. Ecofact rapport 452. 43 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-450-3
nasjonalparkrødlistede arterdn håndbok 13
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø