145 - Sørfjord Vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet.

2011
Tysfjord / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Nordkraft AS har Ecofact utført en tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet. Formålet med arbeidet er å lage en detaljert avgrensning av arealet med kalkkrevende fjellflora i fjellområdet nord for Brynvatnet der det er mulige konflikter med verdifulle naturtyper og adkomstvei til vindturbiner samt selve vindturbinene. Det er gjennomført én dags feltbefaring i området. I denne rapporten redegjør for utbredelsen av kalkkrevende fjellflora som i henhold til DNs håndbok nr. 13 skal verdisettes. Det er i tillegg laget kartillustrasjoner som viser evt. konflikter med planlagte veier og installasjoner.

AutorIngve Birkeland
RefereanseBirkeland, I. 2011. Sørfjord Vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet. Ecofact rapport 145. 26 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-138-0
vindparkrødlistede arterarealinngrepvegetasjonsanalyser
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø