132 - Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

2011
Saltdal / Nordland

Sammendrag

Årets kartlegging er gjort i sammenheng med utarbeidelse av skjøtselsplan for verdifull slåttemark på Dverset i Saltdal. Bjørklund, P. K. (NIJOS) har tidligere gjort feltundersøkelser. Ut i fra beskrivelsen i www.naturbase.no ser det ut for at slåttemarka er en del endret med hensyn til gjengroingsgrad siden forrige kartlegging, og slåttemarkene ble derfor kartlagt fra grunnen av i forbindelse med skjøtselsplanarbeidet. Vi tok utgangspunkt i de områdene som grunneier viste oss som mest aktuelle. Store deler av disse områdene viste seg å ha relativt langt framskreden gjengroing, med tuedannelse av sølvbunke (Deschampsia cespitosa), kraftige og store bringebærkratt (Rubus idaeus), store bestander av mjødurt (Filipendula ulmaria), stornesle (Urtica dioica) eller strandrør (Phalaris arundinacea). Enkelte steder var det store bregner som dominerte. En eventuell restaurering ville kreve stor arbeidsinnsats. Dette var grunneier ikke innstilt på, og siden skjøtselsplanen skal utarbeides i samråd med grunneier har vi derfor ikke tatt med disse gjengrodde områdene i skjøtselsplanen annet enn med bilder som viser graden av gjengroing (figur 3, 4, 5 og 6). I skjøtselsplanen behandler vi kun det området som vi mener fortsatt har en viss verdi, og kan restaureres og skjøttes uten for stor innsats.

AutorGunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A.: Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Salten kommune, Nordland fylke. Ecofact rapport 132. 10 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-130-4
biologisk mangfoldkulturlandskapskjøtselsplan
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø