322 - Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard. Årsrapport for 2013

Colesdalen 2013

2013
Svalbard / -1

Sammendrag

Opprinnelig ble aktiviteten i Colesdalen initiert av Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) ledet av Inger Greve Alsos som et forskningsprosjekt på arten fjelløyentrøst. Prosjektet ble i 2009 utvidet med økonomisk støtte fra Norsk Polarinstitutt (NPI) til å bli et overvåkningsprosjekt med fokus på fem karplantearter. Feltarbeidet ble i årene 2009 og 2010 gjennomført av Alsos med innleid arbeidskraft fra Ecofact. Fra og med 2011 har imidlertid Ecofact vært ansvarlig for prosjektet på direkte oppdrag fra NPI, mens Alsos har hatt kun en rådgiverrolle. Det har i 2011 og 2013 blitt utført vegetasjonsanalyser etter fast metodikk. I 2012 var det ikke økonomi til å gjennomføre de planlagte analysene, men overvåkningsfeltet ble oppsøkt av Ecofact og temperaturloggere som var samlet inn og tømt for data i 2011 ble satt ut igjen i 2012. En nærmer seg også slutten på den planlagte 5-årsperioden med årlige analyser og i den forbindelse var det fokus på å merke analyseflatene på en mer permanent måte som ikke krever årlig vedlikehold.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne SommerselBente Sved SkottvollTor SkulgamInger Greve Alsos
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. Sommersel, G.-A. Skottvoll, B. S., Skulgam, T. og Alsos, I. G. 2014: Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen – Svalbard, Årsrapport for 2013. Ecofact rapport 322. 19 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-320-9
klimaendringerarktisvegetasjonsanalysersvalbard
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø