7 - Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms fylke

Tilleggskartlegging vilt og vann Bjarkøyforbindelsene

2013
Harstad / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord har Ecofact AS i utført en tilleggskartlegging langs valgte veitraséer for Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt 26. januar, 16. februar, 18. april og 2. juli, alle i 2012. Formålet med tilleggskartleggingen var å undersøke vannforekomsten i Horsevikvatnet og fremskaffe ny kunnskap om enkelte viltarters områdebruk i tiltaksområdet og i definerte influensområder. Sammen med viltkartleggingene Ecofact gjennomførte i 2011 vurderes det samlede datatilfang som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland og MSc Morten Asbjørnsen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Wibeke Knudsen som har forelagt utbyggingsplaner og skal ha takk for godt samarbeid.

AutorIngve BirkelandMorten Asbjørnsen
RefereanseBirkeland, I. og Asbjørnsen, M. 2013: Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene for Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune i Troms Fylke. Biologiske kartlegginger. Ecofact rapport 7, 14 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-006-2
viltvannressurserinfrastruktur
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø