533 - Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn

2016
Tana / Finnmark

Sammendrag

Det er planer om en småbåthavn ved utløpet av Čammajohka i Leirpollen. Det er snakk om flytebrygge og naust på sørsiden av utløpet. Befaring av landområder som blir direkte berørt samt drivtelling av fisk i Čammajohka. Vurderinger av fugl ble utført på bakgrunn av eksisterende data. Det er en slåttemark med verdi A som kommer i direkte konflikt med installasjoner på land sør for utløpet av Čammajohka. Det er en liten bestand av røye i Čammajohka, og sjørøye er påvist. Tall på gytefisk krever befaringer i september. Deltaområdet ved utløpene av Cammajohka og Julelva er et høyproduktivt område og dermed et viktig furasjeringsområde for vanntilknyttet fugl. Dette er spesielt gjeldende om våren som raste- og beiteområde for trekkfugler. Støy og tilstedeværelse av mennesker såpass nær furasjeringsområdene er ikke heldig. Influensområdet vurderes å ha stor verdi både når det gjelder naturtyper og for fugl. Omfanget for naturtyper er imidlertid mer omfattende, og utløser meget stor negativ konsekvens iht. Veivesenets håndbok 712.

AutorØyvind HauglandKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
MedarbeiderØyvind Haugland, Kristin Sommerseth Johansen, Geir Arnesen
Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseHaugland, Ø, Johansen, K. S. og Arnesen, G: Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn. Ecofact rapport 533. 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-531-9
biologiske utredningkonsekvensutredninganadrom fisknaturtypekartlegging
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø