9 - Vern av skog på Statskog SFs grunn i Målselv

Konsekvenser for næring og bosetting i Målselv og Troms ved vern av 9 områder i Målselv

2010
Målselv / Troms

Sammendrag

Ecofact AS har i samarbeid med Utviklingssenteret AS utført konsekvensutredning av vern av 9 områder i Målselv for næring og bosetting for Målselv og Troms. Alle de 9 områdene ligger på Statskog SF grunn. Konsekvensutredningen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Prosjektleder for konsekvensutredningen har vært Ingve Birkeland. Han har gjennomført flere dybdeintervjuer, foretatt vurderinger knyttet til miljøhensyn og ”Levende Skog”- standarden og kvalitetssikret dokumentet. Torkjel Solbraa har også gjennomført flere intervjuer, foretatt vurderinger knyttet til reiseliv og bygdeutvikling og jobbet med kartfesting av kulturminner. Sigrid Stangnes har vært ansvarlig for de samfunnsøkonomiske analysene som er utført av Utviklingssenteret AS. Hun har arbeidet med de samfunnsøkonomiske analysene knyttet til skogbruk, landbruk, reindrift, vannkraft og forsvaret. Kjersti Wannebo Nilsen og Geir Arnesen har digitalisert og kartfeste kulturminner og bjørkedrifter i Dividalen.

Ansvarlig i EcofactGeir Arnesen
RefereanseBirkeland. I., Solbraa. T. og Stangnes. S. 2010. Vern av skog på Statskog SFs grunn i Målselv. Konsekvenser for næring og bosetting for Målselv og Troms. Ecofact rapport 9. 132 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-008-6
forvaltningverneområde
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø