Kvithei boligområde

Kvithei boligområde

Formålet med planarbeidet, og områdereguleringen av Kvithei var å legge til rette for
utvikling av boligområde, hovedgrønnstruktur og adkomstveier, samt offentlige områder og overordnede grep. Det er planlagt 140 nye boliger med tilhørende infrastruktur. I overkant av 85 daa vil bli berørt. Ecofact utarbeidet planprogram for prosjektet og stod som ansvarlig utførende for konsekvensutredningen.

Det ble gjennomført utredning for tema;
-    Trafikk
-    Energiforsyning, vann og avløp
-    Landskap
-    Kulturminner og kulturmiljø
-    Naturressurser
-    Biologisk mangfold
-    Friluftsliv og rekreasjon
-    Barn og unges oppvekstvilkår
-    Universell utforming
-    Kollektivbetjening
-    Flytrafikk og støy

KundeKvithei utbyggingsselskap KS
Kontakt hos kundenGunvar Sværen
År2012-2013
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes, Bjarne Oddane, Ole Kristian Larsen, Knut Børge Strøm, Rune Søyland
Vi har bidratt medMiljøfaglig kompetanse, Planlegging
Prosjektkostnad495.000.-

Kart