Vikafjellet vannkraftverk

Vikafjellet vannkraftverk

Formålet med oppdraget var utarbeidelse av konsekvensutredning for 4 potensielle vannkraftprosjekt i Vikafjellet i Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet omfattet magasin, overføringstunneler, pumper, kraftstasjoner og nettilknytning. Ecofact utarbeidet fagrapporter for prosjektet og står som ansvarlig utførende for konsekvensutredningen.

Det ble gjennomført utredning for tema;

 • Hydrologi
 • Vanntemperatur, isforhold og lokalklima
 • Grunnvann
 • Ras, flom og erosjon
 • Terrestrisk miljø
 • Akvatisk miljø
 • Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag
 • Landskap og inngrepsfrie naturområder
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Jord- og skogressurser
 • Ferskvannsressurser
 • Brukerinteresser

KundeStatkraft Energi AS
Kontakt hos kundenAndres Korvald
År2013-2014
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes, Toralf Tysse, Solbjørg Engen Torvik
Prosjektkostnad400.000

Kart