115 - Årvikmyra, Vefsn kommune - Vurderinger i henhold til rødlista for naturtyper

Årvikmyra, Vefsn kommune - Vurderinger i henhold til rødlista for naturtyper

2011
Vefsn / Nordland

Sammendrag

I forbindelse med utredningsarbeidet for ny E6 i Vefsn har det blitt stilt spørsmål om hvorvidt myrkomplekset Åkvikmyra ved Fustvatnet har elementer som kan klassifiseres som sentrisk høymyr som er en rødlistet myrtype i henhold til den nye rødlista for naturtyper som kom våren 2011. På oppdrag fra Statens Vegvesen har derfor Ecofact utført et arbeid med tanke på å avklare dette spørsmålet, samt å beskrive Åkvikmyra i henhold til det nye klassifiseringssystemet for natur ”Naturtyper i Norge” (NiN). Dette er et svært omfattende system med en rekke nye begreper og betegnelser som krever et visst minimum av erfaring for å bruke. Vi har ikke tatt med en presentasjon av systemet her, da det ville blitt alt for omfattende. For lesere som vil lære mer om NiN henviser vi til Artsdatabanken sitt nettsted. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 29. juli 2011 og 10. juli 2009. Feltarbeidet er utført av Cand. Scient Gunn-Anne Sommersel i 2011 og Geir Arnesen i 2009. For å få en så god som mulig beskrivelse av myrkomplekset har vi også rådført oss med professor Karl-Dag Vorren ved Universitetet i Tromsø som er ekspert på skandinaviske myrtyper. Vi er svært takknemlige for de avklaringene han har bidratt med. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Børge Johnsen som skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorGunn-Anne SommerselGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. og Arnesen, G.: Åkvikmyra i Vefsn – Vurdering i henhold til rødlista for naturtyper. Ecofact rapport 115. 9 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-113-7
rikmyrnatur i Norge (NiN)rødlistede naturtyper