488 - Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning - konsekvenser for naturmiljø

2015
Time / Rogaland

Sammendrag

Søndre Frøylandsvatnet er vernet som landskapsverneområde og fuglefredningsområde. Formålet med vernet er å bevare et vakkert og egenartet landskapsbilde med Tangen som et dominerende og geologisk verdifullt element, og samtidig verne om forekomstene av trekkende, overvintrende og hekkende fugl i området. Det er fremmet ønske om flere nye turstier i området. Denne rapporten gir en beskrivelse av det biologiske mangfoldet i området, med særlig vekt på fugl, samt hvilke konsekvenser nye turstier kan ha på det biologiske mangfoldet. Det er registrert to naturtyper innen planområdet. Rik kulturlandskapssjø og naturbeitemark med henholdsvis A og B verdi. Det er 22 ulike rødlistearter som er knyttet til planområdet, fordelt på 19 fuglearter og 3 plantearter. Området har svært stor verdi for våtmarkstilknytta fugl gjennom hele året. Landvegetasjonen er for en stor del triviell og artsmessig med liten verdi. Unntaket er forekomsten av nikkebrønsle i vika ved Tangen og de store almene og askene ved turtrasé 1. Selv om vegetasjonen artsmessig har liten verdi, er skogen og vegetasjonen generelt viktig for fuglelivet i form av skjul og ved at den reduserer den menneskelige forstyrrelsen. For flaggermus er skogkanten avgjørende for tilstedeværelsen. Undersøkelsesområdet dekker i all hovedsak Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning (fuglelivsfredning). Vannarealene med tilhørende kantsoner er svært viktig for fugl (nasjonal verdi) gjennom hele året. Turstier innen dette området er ikke forenlig med verken formålet med vernet eller naturmangfoldloven. Turstiene vil føre til dels store forstyrrelser på fuglelivet og da spesielt trasé 4 og nordlige deler av Trasé 3.

AutorBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactBjarne Oddane
RefereanseOddane, B. 2015. Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning - konsekvenser for naturmiljø. Ecofact rapport 488
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-486-2
rødlistede arter andefuglvåtmarkverneområdetursti