497 - Alternative nettilknytninger av Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Konsekvenser for landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold og landbruk

2016
Gulen / Sogn og Fjordane

Sammendrag

Zephyr as fikk i 2013 konsesjon på utbygging av Dalsbotnfjellet vindkraftverk, Gulen kommune. I 2015 ble det søkt om konsesjon for nettilknytning (132 kV ledning) av vindkraftverket til Frøyset transformatorstasjon. På grunn av betydelig motstand mot at traseen gikk gjennom utfartsområdet Myrdalen, besluttet Zephyr å utrede alternative traseer utenom dette sensitive området. Denne rapporten gir en sammenligning av de fire alternative traseene i forhold til temaene landskap, kulturminner, friluftsliv/nærmiljø, naturmiljø og landbruk. Rapporten belyser status, virkninger og konsekvenser, men er ikke en utdypende konsekvensutredning. Det vises derfor til den opprinnelige konsekvensutredningen (Ecofact 2015) for utfyllende fagstoff. De fire alternative traseene for nettilknytning av Dalsbotnfjellet vindkraftverk har en lengde på mellom 14,9 (alternativ 1) og 16,0 km (alt. 2) mellom plangrensen for vindkraftverket og tilknytningspunktet Frøyset. Ingen av traseene er lagt med større intern avstand enn 1,5 km på noen strekninger, og på lengre strekninger går en eller flere av alternativene i samme trasé. Dette betyr også at de i stor grad berører de samme verdier og interesser i traséområdene. Traseene er lagt gjennom et område med spredt bosetning og mye utmark. Landskapet er representativt for regionen, uten spesielt særpreg eller stor landskapsverdier. Området er noe preget av inngrep. Det er spredte forekomster av kulturminner i traséområdet, men ingen automatisk fredete kulturminner er registrert her. Kulturminner og kulturlandskapet har stort sett middels verdi. Naturmangfoldet i traséområdet er representativt for distriktet, og fremhever seg ikke spesielt. Kun en rødlisteart, flommose, er registrert med fast forekomst i området. Store deler av traséområdet benyttes av lokalbefolkningen til friluftsliv og ferdsel, men bruksfrekvensen er overveiende lav. Jordbruksressursene i traséområdet omfatter primært mindre forekomster i tilknytning til spredt gårdsbebyggelse. Det utøves relativt lite skogbruk i traséområdet, og mye av skogressursene ligger vanskelig tilgjengelig for drift. Nettilknytningen av Dalsbotnfjellet vindkraftverk vil ha små – middels konsekvenser for alle utredningstema, uavhengig av hvilke av de fire traseene som blir valgt. Forskjellen mellom de alternative traseene er små hva gjelder samlede konsekvenser for utredningstemaene. Dette betyr at ingen av alternativene peker seg klart ut som det klart mest gunstige eller ugunstige alternativet for de utredete temaene.

AutorToralf Tysse
MedarbeiderRune Idsøe, Leif Appelgren
Ansvarlig i EcofactToralf Tysse
RefereanseTysse. T. 2016. Alternative nettilknytninger av Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Konsekvenser for landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold og landbruk. Ecofact rapport 497.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-495-4
Kraftledning