55 - Bentsjordelva kraftverk i Tromsø

Bentsjordelva kraftverk i Tromsø

2010
Tromsø / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Tinfos AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Bentsjordelva i Tromsø kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 6. juli 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Bortsett fra en del kadaver-registreringer ser det ikke ut til at området er undersøkt med henhold til biologisk mangfold i noen særlig grad tidligere. Det er imidlertid gjort gode undersøkelser i forbindelse med denne utredningen og det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Nilsen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Mats Nilsen.

AutorGeir ArnesenKjersti Nilsen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Nilsen, K. 2010 (rev 2011): Bentsjordselva kraftverk i Tromsø – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 55. 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN9978-82-8262-053-6
biologisk mangfoldsmåkraftverkbiologiske utredninger