402 - Ecofact rapport 402 Emerald Network Fase II - Evaluering av dekning for utvalgte karplanter

Ecofact rapport 402 Emerald Network Fase II - Evaluering av dekning for utvalgte karplanter

2014
-1

Sammendrag

Dette er en evaluering av 16 utvalgte karplanter med ulik utbredelse i Norge for tiltaket Emerald Network. Arbeidet har blitt gjennomført etter beste evne etter de retningslinjer som er gitt. Det er likevel ganske mye subjektivitet i resultatet, dels fordi metodikken legger mye opp til subjektive vurderinger og dels fordi datagrunnlaget er av en slik art at en må bruke skjønn i mange sammenhenger. Naturlig nok er artskart den viktigste kilden til funndata om artene. Svært mange av funnene er gamle og har en grov stedfesting. Noen prikker som forekommer inne i Emeraldområder kan derfor i noen tilfeller i praksis vise til voksesteder som er like utenfor. Omvendt kan det også være slik at prikker like utenfor Emeraldområder egentlig viser til et funnsted som er omfattet av Emeraldområdet. Status per 2014 er derfor an en ikke uten videre har tilgang til stedfestet informasjon om voksesteder hvis en ikke selv tilfeldigvis har lokal kunnskap. Ved å lese teksten knyttet til vurdering for rødlista kan en likevel ofte få inntrykk av at "noen" vet noe mer, men i mange tilfeller er ikke slik informasjon mulig å finne frem til med rimelige midler. En måtte da eventuelt drive utstrakt grad av detektivarbeid og intervjurunder. For arter som har relativt få forekomster har en likevel gjort et forsøk på å kvalitetssikre eldre funndata. For arter som har mange funn antar vi at denne typen feil går "opp i opp" og ikke har nevneverdig betydning. Generelt har vi lagt mest arbeid i artene som er mest sjeldne og/eller har størst behov for vern.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2014: Emerald Network Fase II - Evaluering av dekning for utvalgte karplanter. Ecofact rapport 402. 41 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-400-8
emerald network