499 - Evaluering av Lysefjordordningen i Regionalt Miljøprogram, Forsand kommune, Rogaland

2016
Forsand / Rogaland

Sammendrag

Målet med prosjektet Kulturlandskap i Lysefjorden som ble startet i 2005, var å stimulere til aktivitet og drift på landbrukseiendommene langs Lysefjorden i tråd med den regionale satsningen på fjorden som kulturlandskap og reisemål med SMIL og RMP som virkemidler. Målet med dette prosjektet er å evaluere Lysefjordordningen i Regionalt Miljøprogram, gjøre en statusvurdering knyttet til den generelle tilstanden på områdene og vurdere dette i forhold til intensjonen med RMP. Undersøkelsen skal søke å finne ut i hvor stor grad RMP har vært drivende for initiativ og skjøtsel og gjøre en vurdering av hva som skal til for å opprettholde drift i prioriterte områder. Videre skal eventuelle nye områder vurderes i forhold til tilskuddsordningen. Totalt sett vurderes Lysefjordordningen og RMP-Lysefjordtilskuddet å ha vært svært positivt for å opprettholde hevd i mange lokaliteter. I de fleste lokalitetene som hadde skjøtselsplan var det gjort betydelig restaureringsarbeid og det var pågående årlig skjøtsel med beite eller slått. RMP-midler er en viktig forutsetning for at skjøtselsarbeidet kan fortsette, mens skjøtselsplan, oppfølging og SMIL-midler var viktig for at arbeidet ble satt i gang. Den viktigste drivende faktoren for skjøtselsarbeidet er likevel indre motivasjon for å holde egen eiendom i hevd og ta vare på eldre kulturlandskap i nærmiljøet. Det er også viktig å bidra til at Lysefjordområdet er attraktivt for turisme og friluftsliv. Et viktig punkt noen trakk fram var viktigheten av at denne satsningen må være et samarbeid mellom flere aktører, grunneiere, forpaktere, kommune/stat og reiselivsaktører, og at det må gjelde hele området. Det ble satt opp 3 kriterier som kan være førende for valg av lokaliteter / områder som skal omfattes av Lysefjordordningen. Området må 1. være øy, holme eller veiløs og/eller oppfylle de to neste kriteriene. 2. være et verdifullt kulturlandskap som ønskes ivaretatt og oppfylle kriterium 3. 3. ha en lokalisering og drift som bidrar i den regionale satsningen på Lysefjorden som kulturlandskap og reisemål. Det anbefales det at Lysefjordbrua brukes som en ytre, geografisk grense for nedslagsfeltet for Lysefjordordningen. Videre anbefales det at Eiane og Fossmark innlemmes i ordningen sammen med de lokaliteten som allerede står nevnt i rettledningsheftet. Lysebotn bør innbefatte alle landbrukseiendommer som ønsker å være med. Songesand bør innbefatte alle landbrukseiendommer langs Songesandsvegen til oppstigningen på Romaheia starter, slik det er i dag med Kåsen og Helmikstøl som de to øverste brukene. Dette er viktig for at skjøtselsarbeidet og reiselivssatsingen i Lysefjorden skal føles som et felles løft for fjorden, og ikke skape splid og misnøye

AutorSolbjørg Engen Torvik
MedarbeiderRoy Mangersnes
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseTorvik, S.E. 2016. Evaluering av Lysefjordordningen i Regionalt Miljøprogram, Forsand kommune, Rogaland. Ecofact-rapport 499.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-497-8
skjøtselsplankulturlandskap