535 - Faguttalelser vedrørende vilkårsrevisjon Kvænangen Kraftverk

2016
Nordreisa / Troms

Sammendrag

Stuora Mollesjavre er permanent senket med 5 meter. Mollešjohka har derfor mistet 16,4% av sitt opprinnelige nedbørsfelt og blitt helt tørrlagt de øverste 5,5 km. Resterende nedbørsfelt er nå på 270 km2 og sørger for god vanntilførsel til nedre deler av Mollešjohka som fra lombolaene nedstrøms Mollesluoppal har en sammenhengende vannstreng også i perioder med lav vannføring. Arealene for fisk er imidlertid redusert i øvre deler av vassdraget, men det er flere gode gyte- og oppvekstområder nedover i vassdraget. Myrene langs Mollešjohka har neppe blitt påvirket av lavere vannføring, bortsett noen mindre områder langs de øverste kilometerne. Myrområder krever stabilt grunnvann, og den flomutsatte Mollešjohka produserer kun ustabile flommarker (ikke myrer). Myrer langs elva har andre lokale kilder til stabilt grunnvann. Mollešjohkas flomsone har trolig blitt noe redusert etter utbyggingen. Reisavassdraget ble vernet i 1986, samtidig med opprettelsen av Reisa nasjonalpark. Graden av urørthet er en faktor som vektlegges under vurdering av verneverdier. Inngrep som for eksempel kraftutbygging anses som negativt i forhold til verneformålet. Utbyggingen påvirker verneverdiene i parken negativt. Reisavassdraget er vernet på grunn av sin størrelse og beliggenhet, samt som type- og referansevassdrag. Det knytter seg store naturmangfoldverdier til området både innfor botanikk, landfauna og vannfauna. Fraføringen av vann fra Mollešjohka vurderes å ha liten effekt på Reisaelva som vernet vassdrag. Når det kommer til naturopplevelser oppleves Mollisfossen i dag som en vakker og dramatisk naturattraksjon, og vår konklusjon er at reguleringen ikke oppleves som negativ for besøkende. For personer som kjenner fossens historie er likevel påvirkningen fra utbyggingen en negativ faktor som reduserer opplevelsen. Det er ikke opplyst om problemer med å ta seg frem med elvebåt på Reisaelva nedstrøms samløpet med Mollešjohkas, og lavere vannføring har dermed ingen innvirkning på elvebåttrafikken. Slipp av minstevannføring på 0,116 m3/s vil ikke føre til noen nevneverdige endringer verken i Mollešjohka eller i Reisaelva.

AutorØyvind HauglandKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
MedarbeiderØyvind Haugland, Kristin Sommerseth Johansen, Geir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseHaugland, Ø., Johansen, K.S., Arnesen, G. 2016. Faguttalelser vedrørende vilkårsrevisjon Kvænangen Kraftverk. Ecofact rapport 535, 18 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-533-3
vassdragsreguleringfiskbiologisk mangfold