122 - Fjærevatn, Sør-Varanger kommune - Vurdering av behov og metoder for skjøtsel av gjengrodde våtmarksområder i Pasvik naturreservat 2011

Fjærevatn, Sør-Varanger kommune

2011
Sør-Varanger / Finnmark

Sammendrag

Fylkesmannen i Finnmark har som forvaltningsmyndighet ansvaret for å utarbeide en forvaltningsplan for Pasvik naturreservat. Området har stor betydning som raste- og hekkeområdefor en rekke våtmarksfugler, og er anerkjent som et internasjonalt viktig våtmarksområde gjennom Ramsarkonvensjonen. Elvesnelle i denne type våtmarksområder kan føre til reduksjon av åpent vannspeil, såkalt gjengroing. For å vurdere om det er behov for skjøtselstiltak som i så fall skal tas inn i forvaltningsplanen, har Ecofact fått i oppdrag å gi en faglig vurdering av gjengroingen i våtmarksområdene i naturreservatet, samt å foreslå eventuelle skjøtselstiltak. Arbeidet bygger på tidligere kartlegginger, intervjuer og litteraturstudier knyttet til den aktuelle problemstillingen. Ecofact gjennomførte høsten 2011 en kort synsbefaring av området for å få et inntrykk av utbredelsen av elvesnelle i Fjærevatn. Feltarbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen i 2011 Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Bjørnar Strøm-Hågensen som skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I. og Arnesen, G. 2011. Fjærevatn, Sør- Varanger kommune. Vurdering av behov og metoder for skjøtsel av gjengrodde våtmarksområder i Pasvik naturreservat 2011. Ecofact rapport 122. 17 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-120-5
våtmarkfuglskjøtselsplan