40 - Fuglefauna og naturtyper langs Fv 17 Storvik- Reppen i Meløy og Rødøy i Nordland Fylke

Biologiske kartlegginger

2010
Meløy, Rødøy / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra COWI har Ecofact AS i samarbeid med NINA i Tromsø utført en kartlegging av fuglefauna og verdifulle naturtyper langs Rv 17 Storvika – Reppen i Meløy og Rødøy kommuner. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 16.-18 juni og 16.-17. august 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i områdene. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland, MSc Kjersti Nilsen og seniorforsker Karl-Birger Strann. I tillegg er det innhentet data innsamlet av Norsk ornitologisk forening (NOF), Sør-Salten lokallag v/ Øystein Birkelund. NOF utførte sine registreringer på fugl i perioden 10.-20. juni 2010.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseNilsen, K., Strann, K-B. og Birkeland, I. 2010: Fuglefauna og naturtyper langs Fv 17 Storvika-Reppen i Meløy/Rødøy i Nordland Fylke. Biologiske kartlegginger. Ecofact rapport 40. 42 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-038-3
naturtypekartleggingfugl