300 - Isrenna studentby, Tromsø. Konsekvensutredning naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv

2014
Tromsø / Troms

Sammendrag

Tromsø kommune har vedtatt at å bygge studentby i Tromsø. Det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid med formål å etablere studentby med boliger for 1000 studenter, med to alternative plasseringer i området mellom Gimle og Stakkevollan. Formålet med utredningen er å beskrive mulige konsekvenser av etablering av studentby på Isrenna for naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv. Utredningen skal være med å gi grunnlag for å • fatte beslutning om utbygging/ikke utbygging av studentby på Isrenna • planlegge en best mulig plassering av studentbyen • beskrive eventuelle avbøtende tiltak mot uønskede konsekvenser

AutorChristina WegenerIngve Birkeland
RefereanseWegener, C. og Birkeland I. 2014. Isrenna studentby, Tromsø. Konsekvensutredning naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv. Ecofact rapport 300, 35 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-298-1
viltnaturtypekartleggingvegetasjonsanalyserinfrastrukturbiologisk mangfold