548 - Kartlegging av kraftlinjetrasé Leirosen - Meisfjord (Leirfjord kommune)

2017
Leirfjord / Nordland

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet for å imøtekomme krav stilt i konsesjonen fra NVE i forbindelse med bygging og driving av 132 kV kraftlinje mellom Leirosen og Meisfjord i Leirfjord kommune. Den planlagte kraftlinja skal erstatte et eksisterende anlegg, og følger delvis den samme traseen (Leirosen – Solhaug), mens den vestligste delen følger en ny trasé vest for Bøelva. Det meste av denne kraftlinja går igjennom områder med betydelige forekomster av karbonatbergarter. I slike områder blir det baserike vekstsubstrater, og større sannsynlighet for forekomster av basekrevende karplanter, moser og lav. Blant disse er det mange rødlistede arter, og det er også flere rødlistede naturtyper knyttet til baserike miljø. Et krav i NVE ́s konsesjon var at det skal utføres en botanisk kartlegging langs traseen slik at en kan vurdere stolpepunktenes konfliktnivå i forhold til botaniske verdier. For å utføre dette har vi tatt utgangspunkt i en simulering av stolpepunktenes lokalisering og kartlagt vegetasjon og flora i en sone rundt disse punktene. Ved konflikter av betydning så er det foreslått endret lokalisering av stolpepunkter.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen G. og Sommersel, G.-A. 2017 Kartlegging av kraftlinjetrasé Leirosen - Meisfjord (Leirfjord kommune) Ecofact rapport 548. 14 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-546-3