502 - Kartlegging av naturtyper i Lyngen kommune, Troms fylke.

2016
Lyngen / Troms

Sammendrag

Det har blitt gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i Lyngen kommune. Metodikken har fulgt DN håndbok nr. 13. Områdene som har blitt kartlagt har vært fordelt på hovednaturtypene rikmyr (A05), ur og rasmark (B10), rik berglendt mark (B14), slåttemark (D01), naturbeitemark (D04), boreal hei (D22), rik sumpskog, kildeskog og strandskog (F06), gammel boreal lauvskog (F07), gammel sump og kildeskog (F14), gammel furuskog (F19), flommarkskog (F21), strandeng og strandsump (G05) og driftvoll (G06). Kartleggingen har ført til at det har blitt avgrenset og beskrevet 15 lokaliteter med verdifulle naturtyper i kommunen, hvorav tre har A-verdi, syv har B-verdi og åtte har C-verdi.

AutorGunn-Anne SommerselGunnar KristiansenIulie Aslaksen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A., Kristiansen, G. og Aslaksen, I. 2016. Kartlegging av naturtyper i Lyngen kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 502, 80 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-500-5
DN håndbok 13hengepiggfrøbakkesøtefuruplettskorpepiggsopp