171 - Kartlegging av naturtyper i Sør-Varanger. Munkelvdalen, Bugøynesområdet, Pasvik og utvalgte kulturlandskap

Kartlegging av naturtyper i Sør-Varanger.

2012
Sør-Varanger / Finnmark

Sammendrag

Det har blitt gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i Sør-Varanger kommune. Metodikken har fulgt DN håndbok nr. 13. Områdene som har blitt kartlagt har vært fordelt på kulturlandskap, arealer langs kysten som er omfattet av reguleringsplaner, samt vei- og elvenære områder i Pasvikdalen. Kulturmarkene omfattet Skoltebyen i Neiden, samt flere gårder nordøst i kommunen. En del eldre undersøkelser som har brukt noe forenklet metodikk har i deler av kartleggingen blitt brukt for å finne frem til antatt verdifulle naturtyper. Kartleggingen har ført til at det har blitt avgrenset 33 antall nye naturtyper i kommunen, Av disse har 11 blitt gitt verdi A, 9 verdi B og 12 verdi C. Det er klart at Sør-Varanger er en mangfoldig kommune med stor variasjon i økologiske forhold. Det er også nordlig kontinentale klimaforhold og som er særegne for denne delen av landet, samt forekomster av naturskog. Selv om kommunen har vært kartlagt gjennom tre år ved bruk av modere metodikk er det åpenbart mange verdifulle lokaliteter som enda ikke er avgrenset. Særlig forekomstene av naturskog har stort potensiale for høy verdi, og trolig er det nødvendig med en ekstra innsats med eksperter for å få dokumentert slike områder.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne SommerselGunnar Kristiansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Sommersel. G.-A. og Kristiansen, G. 2012. Kartlegging av naturtyper i Sør-Varanger - Munkelvdalen, Bugøynesområdet, Pasvik og utvalgte kulturlandskap. Ecofact rapport 171, 119 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-169-4
biologisk mangfoldkulturlandskapnaturtypekartleggingdn håndbok 13