256 - Kartlegging av naturtyper, Porsanger kommune, Finnmark fylke

2012
Porsanger / Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark kartlagt biologisk mangfold i Porsanger kommune. Kontrakt ble inngått i juli 2012, og kostnadsrammen for arbeidet var kr. 344 000,-. Arbeidet har gått som planlagt med få justeringer i forhold til det som var avtalt. Ved ny kartlegging var fokus å fange opp nye lokaliteter for handlingsplanene for 10 truede karplanter i Finnmark, naturtyper som er eller kan bli utvalgte naturtyper, samt noen konkrete områder angitt av Fylkesmannen. Vi har forsøkt å balansere innsatsen mellom disse etter beste evne, og i enkelte områder hvor det har vært aktuelt har en veid ressursbruken opp mot sannsynligheten for å påvise naturtyper med høy verdi.

AutorGunn-Anne SommerselGeir ArnesenGunnar Kristiansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., Arnesen, G., Kristiansen, G. 2012. Kartlegging av naturtyper i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 256, 153 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-254-7
slåttemarknaturtypekartleggingbiologisk mangfoldbiologiske utredninger