336 - Kartlegging av naturtyper Storfjord kommune, Troms fylke

2014
Storfjord / Troms

Sammendrag

Det har blitt gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i Storfjord kommune. Metodikken har fulgt DN håndbok nr. 13. Områdene som har blitt kartlagt har vært fordelt på våtmarksmassiv, kalkrike berg og rasmarker, naturbeitemarker, boreal hei, tresatt kulturmark, fosseberg og fosseeng, gråor-heggeskog, gammel lauvskog, bekkekløft og bergvegg, gammel sumpskog, kalkbarskog, gammel furuskog og aktive marine delta. Kartleggingen har ført til at det har blitt avgrenset 18 nye lokaliteter i kommunen. Fem av disse lokalitetene har A verdi, 11 har B-verdi og 2 har C-verdi. Dette er første gang det er gjennomførst en større kartlegging av Storfjord kommune i henhold til DN håndbok 13, og det er åpenbart muligheter for flere verdifulle lokaliteter som enda ikke er avgrenset.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A. 2014. Kartlegging av naturtyper i Storfjord kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 336, 81s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-334-6
naturtypekartlegging