593 - Kartlegging av Storslåtta ved Dalstua i Kvænangsbotn – inkludert forslag til skjøtselsplan

2019
Kvænangen / Troms

Sammendrag

Bakgrunnen for naturtypekartleggingen er et ønske fra Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre om å se på mulighetene for skjøtselstiltak ved den gamle utmarksslåtten Storslåtta ved Dalsstua langs Kvænangselva. Storslåtta er en av flere utmarksslåtter på elveslettene langs elva. Befaring ble foretatt 28. august av Geir Arnesen. Området har seminaturlige enger med slåttemarkspreg. Hovedsakelig er det snakk om sene gjenvekstsuksesjoner med et betydelig tresjikt av bjørk. Engene har et intermediært preg på kalkinnholdskalaen. Det er enkelte flekker som er noe ryddet, og rundt Dalstua har arealet preg av brakkleggingsfase på grunn av tråkk og rydding rundt husene. Det er betydelig arbeid med å gjenskape kulturmarkene i sene gjenvekstsuksesjoner, men noen flekker kan restaureres med enklere midler.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2019: Kartlegging av Storslåtta ved Dalstua i Kvænangsbotn – inkludert forslag til skjøtselsplan. Ecofact rapport 593. 12 s
ISSN1891-5450
ISBN 978-82-8262-591-3
GjengroingslåttemarkutmarksslåttKvænangselvasemi-naturlig eng