303 - Kommunal forvaltningsplan for grågås

Porsanger kommune (2014- 2019)

2013
Porsanger / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Porsanger kommune har Ecofact laget en lokal forvaltningsplan for grågås som skal danne grunnlaget for den lokale forvaltningsstrategien med fokus på forebyggende tiltak. Arbeidet bygger i stor grad på tidligere kartlegginger av grågås i Finnmark (2008-2012) utført av Ecofact i samarbeid med NINA, rapporten ”Handlingsplan for forvaltning av gjess (Direktoratet for naturforvaltning 1996), samt områder med beiteskader innrapportert av grunneiere. 21. mai 2013 ble første møte i styringsgruppen for arbeidet med forvaltningsplan for gjess i Porsanger kommune avholdt i rådhuset i Lakselv. Styringsgruppen var nedsatt av Porsanger kommune, med representanter fra kommunen, Avinor, Finnmarkseiendommen (FeFo), Statens naturoppsyn (SNO), berørte gårdbrukere og Ecofact. Ingve Birkeland i Ecofact har vært prosjektleder for arbeidet med forvaltningsplanen, som er utarbeidet i samråd med styringsgruppen.

AutorIngve BirkelandChristina Wegener
RefereanseBirkeland, I. og Wegener, C. 2013. Kommunal forvaltningsplan for grågås - Porsanger kommune (2014-2019). Ecofact rapport 303, 57 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-300-1
fuglforvaltningvilt