411 - Konsekvensutredning for naturmangfold i forbindelse med ny skytebane i Tromsø Tilleggsutredning for Kjoselvdalen, Tønsvika

2015
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact utførte i 2012 på oppdrag for Tromsø kommune en kartlegging av naturmangfold i tre områder som da var valgt ut som alternativer til etablering av ny skytebane i kommunen. Sommeren 2014 fikk Ecofact i tilleggsoppdrag å kartlegge naturmangfold i forbindelse med utredning av en ny alternativ plassering: Kjoselvaområdet ved Tønsvika, der det allerede finnes en liten skytebane i dag. Mars 2015 bestilte kommunen i tillegg en full konsekvensutredning for temaet naturmangfold inkludert kvartærgeologi for dette alternativet. Grunnlaget for utredningen ble fremskaffet av Ecofact i august 2014. På bakgrunn av eksisterende kartdatabaser, litteratur og egen befaring er det nå gjort vurderinger av konsekvenser for naturmangfold inkludert kvartærgeologi etter retningslinjer gitt i Vegvesenets håndbok V712 – Konsekvensanalyser (versjon november 2014).

AutorChristina Wegener
RefereanseWegener C 2015 Konsekvensutredning for naturmangfold i forbindelse med ny skytebane i Tromsø: Tilleggsutredning for Kjoselvdalen, Tønsvika. Ecofact rapport 411, 19 s + vedlegg med faktaark
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-409-1
konsekvensutredningviltbiologisk mangfold