249 - Kraftutbygging i Sørdalselva, Rødøy - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Sørdalselva, Rødøy Biologiske utredninger

Rødøy / Nordland

Sammendrag

Det foreligger planer om å bygge et småkraftverk i Sørdalen, som er en sidedal til Straumdalen som går østover fra Strømsvik. Elva som planlegges bygd ut drenerer et mindre felt fra fjellene nord for Melfjorden. Dalen går i nord-sør retning og har et bratt fall i søndre deler hvor elva kaster seg ned fra fjellet. Høyeste kote i feltet er toppen av Seiskallåfjellet på kote 745 moh. Hele nedbørsfeltet ligger i Rødøy kommune (se figur 1). Denne rapporten sammenstiller eksisterende dokumentasjon angående biologisk mangfold. Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1- 10 MW) – 3 reviderte utgave” NVE Veileder 3/2009. Etter vår vurdering gir det samlede datatilfang et godt beslutningsgrunnlag.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Sørdalselva, Rødøy - Biologisk utredning. Ecofact rapport 249. 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-247-9
småkraftverknaturbeitemarkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger