265 - KU Reindrift - Ny skytebane i Tromsø kommune

KU Reindrift - Ny skytebane i Tromsø kommune

2013
Tromsø / Troms

Sammendrag

Dagens skytebaneanlegg i Tromsdalen ved Tromsø har vært ønsket ut av Tromsdalen i mange år. Det er stor konflikt mellom skytebanen og områdets verdi som friluftsområde for innbyggerne i Tromsø by. Allerede i 2005 ble området regulert til andre formål. Det har vært en lang prosess med utredning av hele 20 nye lokaliseringer. Etter en høringsprosess har en kommet til at tre alternativer på henholdsvis Kattfjordeidet (Kvaløya), Krabbåsen (Kvaløya) og Simavikdalen (Ringvassøya) er de som best oppfyller skytetekniske kriterier og er i minst konflikt med de temaer som har vært vurdert så langt i prosessen. Disse tre alternativene har i 2012 og 2013 vært gjenstand for ytterligere utredninger hvor blant annet Ecofact har gjort vurderinger av skytebanenes konsekvenser på biologisk mangfold og kvartærgeologi, og det har blitt utført støyberegninger av Rieber Prosjekt AS. Ecofact fikk i april 2013 oppdraget med å også utrede konsekvenser for reindrift i forbindelse med det tre alternativene. En var klar over at alle de tre alternativene var svært uønsket av reindrifta før utredningen startet på grunn av store konflikter med flyttleier. Vi har derfor forsøkt å fokusere på å få frem de nyansene i konsekvenser som finnes.

AutorGeir Arnesen
MedarbeiderTor Skulgam
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G 2013: KU Reindrift - Ny skytebane i Tromsø kommune. Ecofact rapport 265. 38 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-263-9
reindriftbiologisk mangfoldkonsekvensutredning