82 - Lullefjellet naturreservat i Storfjord, Troms - Skjøtselsplan

Lullefjellet naturreservat i Storfjord, Troms - Skjøtselsplan

2011
Storfjord / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms har Ecofact utført kartlegging og utarbeidet skjøtselsplan for Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer sommeren 2010, samt dialog med tidligere skogreisningssjef i Storfjord, Viggo Johansen og oppsynet med naturreservatet. Feltarbeid og rapportskriving er utført av Cand. scient Geir Arnesen, mens Cand. Scient. Ingve Birkeland og MSc. Kjersti Nilsen har deltatt i befaringsarbeid og kvalitetssikring. Knut Nergård (Fylkesmannen i Troms) har vært kontaktperson for oppdragsgiver, og skal ha takk for godt samarbeid. Lullefjellet naturreservat ligger i nedre deler av Skibotndalen. Reservatet som har et areal på 652 ha omfatter et skogsområde dominert av furu med innslag av bjørk- og blandingsskog. Mye av reservatet ligger på kalkrik grunn og en fin kalkfuruskog med basekrevende orkidéer (marisko i særdeleshet) og sjeldne sopparter knyttet til slik skog er blant de viktigste verdiene. Hele reservatet ble tidligere beitet i større grad enn i dag, og det har også vært drevet plukkhogst i området. Mindre beitepress, og ingen hugst, har de siste tiår, ført til at de lavereliggende deler av reservatet har grodd igjen av ung furu og einer. En konsekvens av dette er at mariskolokalitetene har blitt færre i denne delen av reservatet. Hovedfokuset til denne skjøtselsplanen er derfor problematikken rundt gjengroing og tiltak for å redusere uønskede effekter av denne.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Birkeland, I. 2011: Lullefjellet naturreservat i Storfjord, Troms - Skjøtselsplan. Ecofact rapport 82. 17 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-080-2
skjøtselsplannaturreservat