34 - Makkenes i Vadsø

Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel

2010
Vadsø / Finnmark

Sammendrag

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, har regjeringen utpekt 20 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene skal følges opp med en særskilt forvaltning. Makkenes ble i 2009 utpekt som et slikt utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Makkenes ble første gang undersøkt med fokus på kulturlandskapsverdier i 1992 og 1993 i forbindelse med ”Nasjonal registrering av kulturlandskap”. Dette arbeidet ble ledet av Torbjørn Alm (Universitetet i Tromsø). Vibekke Vange (Universitetet i Tromsø) befarte én av eiendommene på Makkenes i 2008. Det planlegges nå restaurering av området. På sikt er det ønske om å kunne ta i bruk området som beite- og slåttemark. På oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark har derfor Ecofact AS utført en ny undersøkelse av kulturlandskapet på Makkenes i Vadsø. Feltarbeidet ble utført den 7. juli 2010 av Cand. Scient Gunn-Anne Sommersel og Cand. Scient Geir Arnesen. Sommersel har vært ansvarlig for det videre arbeidet, mens Arnesen har kvalitetssikret rapporten. Rapporten presenterer en kort oppsummering av tidligere kulturlanskapsundersøkelser på lokaliteten, en botanisk beskrivelse av vegetasjon og flora i området samt gjengroingsstatus for Makkenes i 2010, og forslag til skjøtsel på utvalgte areal. Forslag til skjøtsel er basert på ”Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker”, 1999.

AutorGunn Anne SommerselGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A og Arnesen, G. 2010: Makkenes i Vadsø – Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. 28 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-033-8
kulturlandskapskjøtselsplan