172 - Naturtypekartlegging i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde

Natyrtypekartlegging i SKorpa-Nøklan landskapsvernområde

2012
Kvænangen / Troms

Sammendrag

Øyene Skorpa, Nøklan og Høyholman (to små øyer) i Kvænangsfjorden, Nord-Troms er vernet som landskapsvernområde. Øyene har store forekomster av dolomittberggrunn, og tidligere undersøkelser har påvist spesielt botaniske verdier i den knyttet til disse forekomstene. Det er også flere gamle gårder på øyene, og det er beskrevet antatt verdifulle kulturlandskap knyttet til dette. Verneformålet som landskapsvernområdet går dels på naturverdiene med kalkskog og vegetasjon knyttet til dolomitten, og dels på verdier knyttet til kulturlandskapet. For å drive god forvaltning av verneområdet var det nødvendig med en kartlegging etter metodikk tilpasset det forvaltningssystemet som er i dag. Fylkesmannen i Troms ga derfor Ecofact i Tromsø om en kartlegging i henhold til DN håndbok 13 (2007). Kartleggingen førte til at det ble avgrenset 19 verdifulle naturtypelokaliteter. 12 av disse var knyttet til kulturlandskapet. De fleste hadde kun lav verdi fordi gjengroing og beiting av tidligere slåttemarker har redusert verdien som kulturmarkslokaliteter (beiting av tidligere slåttemark har foregått på Nøklan i flere tiår). Det ble også avgrenset andre verdifulle naturtyper slik som rasmark, kalkskog, høystaudeskog og rike strandberg.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen G. 2012. Naturtypekartlegging i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde. Ecofact rapport 172, 81 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-170-0
slåttemarknaturtypekartleggingdn håndbok 13