119 - Naturtypekartlegging langs planlagt utbygging av E6 Åkvik - Mjåvatn i Vefsn kommune i Nordland Fylke - Biologiske kartlegginger med fokus på rødlistede arter

Naturtypekartlegging langs planlagt utbygging av E6 Åkvik - Mjåvatn i Vefsn kommune i Nordland Fylke

2011
Vefsn / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord har Ecofact utført en naturtypekartlegging langs planområdet for ny E6 på strekningen Åkvik-Mjåvatn i Vefsn kommune. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 31. august til 2. september og 25. september 2011. Vi har hatt et spesielt fokus på å avklare om det er sjeldne eller rødlistede arter og verdifulle eller rødlistede naturtyper i influensområdet. Relevante data er også hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i områdene. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland og Cand. Scient. Gunnar Kristiansen.. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Børge Steinmo Johnsen som har forelagt oversiktskart over planområdet og skal ha takk for godt samarbeid.

AutorIngve BirkelandGunnar Kristiansen
RefereanseBirkeland, B. og Kristiansen, G. 2011 - Utbygging av E6 mellom Åkvik og Mjåvatn i Vefsn kommune, Nordland fylke - biologiske kartlegginger med fokus på rødlistede arter. Ecofact rapport 119. 50s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-117-5
rødlistede naturtyperbiologisk mangfold