351 - Naturverdier i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder. Kartleggingsstatus, lokal kunnskap og prioriteringer framover

2014
Kvænangen / Troms

Sammendrag

På bakgrunn av fagrapporter lagt ut på hjemmesiden til verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder (http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO), samt søk i offentlige databaser (Narin, Naturbase, Artskart mv) har Ecofact utarbeidet kart og tabeller over naturverdier registrert i nevnte verneområder. Vi har samtidig forsøkt å skaffe oss oversikt over hvor kartleggerne har vært, og hvilke områder som er dårlig undersøkt. Mange av funnene er gamle og representerer kanskje verdier som ikke lenger finnes i verneområdene. Det er derfor stort behov for supplerende kartlegging, særlig i de mindre tilgjengelige delene av verneområdene. Ut fra forvaltingshensyn anbefaler vi at det gjøres 1) basiskartlegging av hele verneområdet inkludert kartlegging og verdisetting av prioriterte og rødlistede naturtyper, samt 2) en sårbarhetsanalyse av hele verneområdet. Når en er ute i felt kan en samtidig registrere arter av utvalgte artsgrupper (for eksempel av karplanter, moser og lav) og andre parametre som er interessante for områdeforvaltningen. Imidlertid vil artsobservasjoner som gjøres i forbindelse med bestilte kartlegginger være stikkprøvepregete siden kartleggerne av økonomiske grunner kun befinner seg på et svært begrenset antall steder og tider innenfor verneområdet. Vi foreslår derfor at en setter i gang 3) andre kartleggingsaktiviteter med bidrag fra lokalbefolkningen, konkretisert gjennom planlegging med medvirkning, der en inkluderer a) dokumentasjon av lokal kunnskap og tradisjon og b) oppstart av langsiktig kartleggingsdugnad.

AutorChristina Wegener
RefereanseWegener, C, 2014. Naturverdier i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder. Kartleggingsstatus, lokal kunnskap og prioriteringer framover. Ecofact rapport 351, 25 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-349-0
naturtypekartleggingrødlistede arterviltsårbarhetsanalyseverneområder