422 - Nitelva, Skedsmo – Status for naturmangfold

Appelgren, L. 2015. Nitelva, Skedsmo – Status for naturmangfold. Ecofact rapport 422.

2015
-1

Sammendrag

På oppdrag fra tegn_3 har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i tilknytning til en reguleringsplan av området langs Nitelva i Skedsmo kommune, Akershus fylke. Utredningen baserer seg på avgrensning av planområdet presentert av oppdragsgiver. Grunnlaget for verdisetting og vurdering av naturverdier i planområdet bygger på feltdata frembrakt under befaring av området, data fra tilgjengelige databaser på internett (Naturbase, Artskart), samt opplysninger innhentet fra lokalkjente.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBiologisk mangfold, rødlistede arter, naturtyper, vilt
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-420-6