530 - Ny bru over Julelva ved Leirpollskogen i Austertana, Tana kommune

2016
Tana / Finnmark

Sammendrag

Utarbeide KU for naturmangfold i forbindelse med ny bru over Julelva ved Leirpollskogen. Fv. 282 går i dag over en 41,5 meter lang bjelkebru bygget i 1961. Denne brua er eneste ankomststed til Elkems kvartsittverk i Austertana. Dette innebærer mye tungtransport og brua har i dag flere kraftige skader på grunn av jordtrykk og trafikklast. Den nye brua vil ha større høyde enn dagens, og det kommer også ny kulvert over liten bekk rett øst for Julelva (vandringshinder fjernes). Fv. 890 vil også legges noe lenger vest ved brustedet for å tilrettelegge for en høyere bru. Befaringer ble utført den 18 juli 2016 for vegetasjon, naturtyper, flora og akvatisk miljø. Eksisterende data hentet fra forskjellige databaser (naturbase.no, artskart.no osv.) er også lagt til grunn. Julelva har en liten bestand av sjørøye. Under anleggsperioden kan anleggelse av ny bro ved Leirpollen medføre negative konsekvenser for fisk på grunn av nedslamming, økt turbiditet og forurensning fra drivstoff, olje og lignende. Det viktige området for fugl nedstrøms brua vurderes ikke å bli berørt med mindre det skjer en større ulykke. I driftsfase vurderes tiltaket ikke å ha noen negative konsekvenser. Samlet konsekvens for naturmangfold vurderes som ubetydelig da det er gode sjanser for at dagens tilstand opprettholdes eller bedres.

AutorKristin Sommerseth JohansenØyvind HauglandGeir Arnesen
MedarbeiderØyvind Haugland, Kristin Sommerseth Johansen, Geir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseJohansen, K.S., Haugland, Ø. og Arnesen, G. 2016: Ny bru over Julelva ved Leirpollskogen i Austertana, Tana kommune – KU for naturmangfold. Ecofact rapport 530. 22 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-528-9
anadrom fiskkonsekvensutredning