504 - Overføring av Langavatnet, Vik kommune – virkninger for miljø og naturressurser

2016
Vik / Sogn og Fjordane

Sammendrag

Statkraft Energi AS planlegger å overføre Langavatnet i Vik kommune, Sogn og Fjordane til eksisterende bekkeinntak ved Nonhaugen. Planene inkluderer også overføring av en bekk fra Urdeggi som drenerer til bekken fra Langavatnet. Tiltaket vil bidra med en produksjonsøkning i Hove og Refsdal 2 kraftverk med ca. 4 GWh/år. De største naturverdiene i tiltaks- og influensområdet er knyttet til en verdifull forekomst av den viktige naturtypen fossesprøytsone, samt to bekkekløfter. I tillegg ble det registret forekomster av to rødlistearter: jøkelstarr (VU) og faksjøkelmose Arctoa fulvella (NT). Begge ble funnet ved bekken fra Langavatnet, men er ikke vurdert å være avhengig av fuktighet fra bekken. Området rundt Langavatnet skal ifølge grunneier være viktig for rype (NT). Rypene vil kunne bli forstyrret av anleggsarbeid, men dette vil neppe påvirke bestanden. Det er ellers en relativt rik moseflora langs vannstrengene, og det er sannsynlig at vannføringsendringene vil resultere i lokale forskyvninger i artssammensetningen. Den berørte vannstrengen er vurdert å ha liten verdi for fugl og ferskvannsorganismer, og tiltaket ventes ikke å føre til vesentlig påvirkning på disse gruppene. Vikafjellet har en villreinstamme og tiltaksområdet ligger innenfor vinterbeitearealer til villrein. Forutsatt at det ikke utføres anleggsarbeid i vinterperioden, vil tiltaket ikke påvirke villrein vesentlig. De direkte tiltakene har småskala dimensjoner og vurderes å være tilpasset/underordnet omgivelsene. Oppe på høyfjellet er det meste av vannstrengene forholdsvis lite synlige i landskapet, og virkninger av inngrep og redusert vannføring vil her stort sett bare oppleves for de som oppholder seg tett opp mot tiltakene eller langs vannstrengene. To høye fossefall er imidlertid en viktig del av landskapet i nedre deler av influensområdet. Redusert vannføring vil her forringe landskapsinntrykket. Virkningsomfanget for landskap vurderes å være middels negativt. Inngrepene ved Langavatnet vil berøre et lite INON-område i kategorien sone 2. Det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner i tiltaks- eller influensområdet. Området har historisk vært benyttet som beite- og stølsområde. Områdets verdi for landbruks- og naturressurser er i dag begrenset til utnyttelse som beiteareal for sau. Utbyggingen vil ha stor negativ konsekvens for biologisk mangfold. De negative konsekvensene er i hovedsak knyttet opp mot negative virkninger for de viktige naturtypene. For landskap vil konsekvensen bli middels negativ, mens den for øvrige temaer vil bli ubetydelig eller liten negativ.

AutorLeif AppelgrenUlla Ledje
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseAppelgren, L. & Ledje, U. P. 2016. Overføring av Langavatnet, Vik kommune – virkninger for miljø og naturressurser. Ecofact rapport 504.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-502-9
kulturminnefriluftslivbiologisk mangfoldlandskap