286 - Reguleringsplan ”Fossen vest” i Vadsø - KU for naturmangfold

Reguleringsplan ”Fossen vest” i Vadsø KU for naturmangfold

2013
Vadsø / Troms

Sammendrag

I forbindelse med at det er behov for utvidelser og forbedring av flere funksjoner i Vadsø kommune innen helse omsorg og skole er det satt i gang en revisjon av reguleringsplan for området ”Fossen Vest”. Det vil si området mellom Fosseveien og Idrettsveien. Området mellom Idrettsveien og Fosseveien i Vadsø huser i dag flere funksjoner innen helse, omsorg og skole. Det er nødvendig med utvidelser og nybygg for å forbedre tilbudet og gi plass til en helt ny barneskole. I forkant var det kjent at den rødlistede karplantearten finnstjerneblom (VU) vokste i nærheten av arealet, og konsekvensutredningen har derfor hatt fokus på å dokumentere forekomster av denne samt andre rødlistede arter og naturtyper, samt kartlegging av verdifulle naturtyper i henhold til DN håndbok 13. Det har også vært en stor del av arbeidet å finne avbøtende tiltak for å redusere negative effekter for finnstjerneblom.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2013: Reguleringsplan ”Fossen vest” i Vadsø- KU for naturmangfold. Ecofact rapport 286. 23 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-284-4
naturmangfoldkonsekvensutredningreguleringsplandn håndbok 13rødlistede arter