457 - Reguleringsplan Koppangen, Lyngen kommune. Konsekvensutredning naturmangfold

2015
Lyngen / Troms

Sammendrag

Ecofact har fått i oppdrag å kartlegge naturmangfold i forbindelse med reguleringsplan for Koppangen, Lyngen kommune, og utrede konsekvenser av tiltak. Reguleringsplanarbeidet utføres av Rambøll, og arbeidet med konsekvensutredningen er utført i nært samarbeid med Rambøll. Eksisterende kartdatabaser, litteratur og egen befaring i juli 2014 danner grunnlag for vurderinger av konsekvenser av tiltaket for naturmangfold.

AutorChristina Wegener
RefereanseWegener C 2015 Reguleringsplan for Koppangen, Lyngen kommune: Konsekvensutredning naturmangfold. Ecofact rapport 457, 23 s (inkludert nye faktaark til Naturbase)
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-455-8
vegetasjonsanalyserbiologisk mangfoldkonsekvensutredning